OBECNÍ KNIHOVNA LUŽNÁ

Aktuálně

 

 

 

 

Únor 2017

V knihovně máme nové knihy ze zimního cirkulačního souboru. Jsou označeny žlutě a jejich seznam naleznete zde


Květen 2016

V knihovně máme nové knihy z jarního cirkulačního souboru. Jejich seznam naleznete zde.

Březen 2016

E-knihy klasiků ke stažení zdarma - povinná četba on line

Pokud jste v naší knihovně nenašli knihu klasických autorů české literatury, třeba proto, že je to povinná četba a je momentálně vypůjčená, využijte možnosti přečíst si ji v elektronické podobě a otevřete si ji zdarma a bez registrace na níže uvedených stránkách Městské knihovny v Praze. Potřebujete k tomu jen počítač nebo mobilní telefon s přístupem k internetu. Knihy naleznete zde: 
nebo na některých z těchto stránek: klikněte zde

 

Magnesia Litera - soutěž

Hlasujte, která kniha vydaná v roce 2015 se vám líbila nejvíc. Vybírejte z původní české prózy, poezie a knih pro děti.

Hlasujte do 31. března 2016

KLIKNĚTE NA OBRÁZEK

Magnesia Litera

500 vylosovaných čtenářů získá poukázku na knihu od knihkupectví Kosmas v hodnotě 200 Kč.

Leden 2016

Do knihovny jsme přivezli nové knihy ze zimního cirkulačního souboru. Je označen žlutě a jeho seznam naleznete zde

 Listopad 2015

 

 

Máme v knihovnì nové knihy z podzimního cirkulaèního souboru. jejich seznam naleznete zde.

 

 

 

 

 Kvìten 2015

Nové knihy pro Vás !!!!!

Jako každý rok v kvìtnu jsme dostali do knihovny 130 knih z jarního cirkulaèního souboru. Zùstanou u nás po celý rok, využijte tedy návštìvy v knihovnì k jejich vypùjèení. Seznam naleznete zde.

Bøezen  2015

Noc s Andersenem

Poslední bøeznový pátek pøišlo do knihovny pøenocovat 12 dìtí ve vìku od 5 do 11 let. Èekaly tu na nì luženská knihovnice Lucie Mišunová a vsetínské knihovnice Zdena Haplová a Katka Janošková.
Pro dìti mìly pøipravený program, který se nesl v duchu pohádkových pøíbìhù. Malí nocležnííci plnili úkoly bìhem procházky ke Zvonici i pøi velké noèní høe v knihovnì. Procházeli soutìžemi mezi peklem s èerticí, hastrmanskou baštou nebo lesem s nejkrásnìjší hádankou. Samozøejmì se nìkolikrát èetlo, tøeba z pohádek Hanse Christiana Andersena. Ddìti si v knihovnì zasadily svùj „pohádkovník“, o který se budou celý rok starat.

Akci podpoøila Obec Lužná, která pøispìla dìtem na drobné obèerstvení a ceny. Podìkování patøí také paní øeditelce z Mateøské školy, paní Martinkové, která ochotnì poskytla našim nocležníkùm krásné prostory školky.
Vìøíme, že Noc s Andersenem v luženské knihovnì se stane pravidelnou souèástí posledních bøeznových dní, už teï se tìšíme na další roèník. (Kateøina Janošková, MVK Vsetín)

 

Noc v knihovně

Leden 2015

 

 Kontakt: tel.: 571 447 045  E-mail: luzna.knihovna@seznam.cz